Privacy statement Repair IT Now

Hieronder treft u ons privacy statement aan. Wanneer u op de blauwe knop drukt kunt u het downloaden en opslaan

Privacy statement Repair IT Now/De PC Makelaar

Artikel 1 – Algemeen
Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Repair IT Now/De PC Makelaar. Dit privacy statement is te raadplegen op de websites van Repair IT Now (www.repairitnow.nl) en De PC Makelaar (www.depcmakelaar.nl). Op verzoek verstrekt Repair IT Now/ De PC Makelaar een hard-copy exemplaar.

Artikel 2 – Identiteit en contactgegevens
Naam: De PC Makelaar, handelend onder de namen Repair IT Now en De PC Makelaar
Adres: Stationspark 709, 3364 DA Sliedrecht
Telefoonnummer: 0184-745904
E-mailadres: info@depcmakelaar.nl
Kamer van Koophandel nummer: 74766198
Contactpersoon: Mikail Yilmaz

Artikel 3 – Doeleinden
Repair IT Now/De PC Makelaar verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:
• het verlenen van toegang tot onze website;
• het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
• het verlenen van diensten, inzake de verkoop, onderzoek, advies en reparatie
van smartphones, tablets, smartwatches, laptops en computers;
• het geven van uitvoering aan een overeenkomst;
• het uitvoeren van transacties;
• het verzenden van nieuwsbrieven en mailingen;
• het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
• product- en dienstontwikkeling;
• het bepalen van strategie en beleid;

Artikel 4 – Soorten persoonsgegevens
Voor de doeleinden als genoemd in artikel 3 verwerkt Repair IT Now/De PC Makelaar onder andere de navolgende persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Betaalgegevens;
• Gegevens van uw smartphone, tablet, smartwatch, laptop of computer, zoals het
typenummer, IMEI nummer, serienummer, toegangscode en pincode
• IP-adres;
• Technische browserinformatie;
• Cookie ID;
• Klik- en surfgedrag.

De persoonsgegevens die Repair IT Now/ De PC Makelaar verwerkt, zijn toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Artikel 5 – Grondslagen

De verwerking van uw persoonsgegevens door Repair IT Now/De PC Makelaar is op één of meerdere van de navolgende grondslagen gebaseerd:

5.1 Ter uitvoering van een overeenkomst
De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten.

5.2 Toestemming
In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming. Indien u Repair IT Now/ De PC Makelaar expliciet toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, heeft u tevens het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat echter de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet. U kunt uw toestemming intrekken door dit schriftelijk mede te delen aan Repair IT Now/De PC Makelaar. U kunt dit verzoek per post toezenden aan:

Repair IT Now/De PC Makelaar
Stationspark 709
3364 DA Sliedrecht
T.a.v. de heer M. Yilmaz

Voorts kunt u een e-mail sturen aan de heer M. Yilmaz (info@depcmakelaar.nl).
In het geval van minderjarigen tot 16 jaar dient toestemming c.q. machtiging tot toestemming te worden verleend door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt.

5.3 Gerechtvaardigd belang
Tenslotte zijn sommige verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Repair IT Now/De PC Makelaar, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u die tot bescherming van persoonsgegevens nopen zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde belangen van Repair IT Now/ De PC Makelaar.

Artikel 6 – Bewaartermijn
Repair IT Now/De PC Makelaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit privacy statement genoemde doeleinden te bereiken.

Artikel 7 – Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst, een bepaalde dienst te kunnen verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Artikel 8 – Beveiliging
Repair IT Now/De PC Makelaar neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Slechts een beperkt aantal personen dat werkzaam is bij Repair IT Now/ De PC Makelaar heeft toegang tot uw gegevens. Repair IT Now/De PC Makelaar hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Artikel 9 – Uw rechten

9.1 Recht op inzage en correctie
U kunt op elk gewenst moment vragen om informatie met betrekking tot al uw gegevens die wij bewaren. U kunt gratis een kopie van uw gegevens van ons ontvangen. U kunt ons hierbij ook verzoeken om uw gegevens te corrigeren. We zullen de nodige maatregelen treffen om de door ons voortdurend verwerkte gegevens van u juist, volledig en up-to-date te houden, gebaseerd op de meest recente informatie die wij hebben. In bepaalde situaties kan Repair IT Now/De PC Makelaar wegens wettelijke voorschriften of contractuele verplichtingen ertoe verplicht zijn geen informatie met betrekking tot uw gegevens te verstrekken. Als we uw verzoek om inlichtingen in een dergelijk geval moeten weigeren, zullen we u tegelijkertijd op de hoogte stellen van de redenen daarvoor.

9.2 Recht van bezwaar
U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die voortvloeien uit een bijzonder situatie voor u, vooropgesteld dat de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of ons rechtmatig belang of dat van een derde. In dat geval zal Repair IT Now/De PC Makelaar uw gegevens niet langer verwerken. Laatstgenoemde is niet van toepassing indien we kunnen aantonen dat we uw gegevens nodig hebben wegens een contractuele dan wel wettelijke verplichting of er andere dwingende, verdedigbare redenen voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen of indien we uw gegevens nodig hebben om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te oefenen of tegen rechtsvorderingen te verweren. Ook kunt u bij ons op elk moment aangeven dat u niet (meer) wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden of kunt u verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.

9.3 Recht op verwijdering
U kunt ons vragen om uw gegevens te verwijderen, vooropgesteld dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Dit kan dat het geval zijn indien:
• De gegevens niet langer vereist zijn voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld of anderszins verwerkt;
• U uw toestemming, die ten grondslag ligt aan de gegevensverwerking, intrekt en er ook geen verdere rechtsbasis is voor de verwerking;
• U bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en er geen rechtmatige redenen zijn voor de verwerking of indien u bezwaar maakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van directe reclame;
• De gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
Wij kunnen niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering voldoen, bijvoorbeeld wanneer wij moeten voldoen aan een contractuele dan wel wettelijke verplichting waardoor wij verplicht zijn uw gegevens te verwerken of om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te voeren, of om tegen rechtsvorderingen te verweren. We bewaren uw persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan wettelijk toegestaan.

9.4 Procedure voor naleving van de rechten van de betrokkenen
Bovengenoemde rechten kunt u ten alle tijden inroepen door Repair IT Now/De PC Makelaar hier schriftelijk toe te verzoeken. U kunt uw verzoek per post toezenden aan het navolgende adres:

Repair IT Now/De PC Makelaar
Stationspark 709
3364 DA Sliedrecht

Ook is het mogelijk uw verzoek te e-mailen aan info@depcmakelaar.nl. Het verzoek dient gericht te worden aan de heer M. Yilmaz. Repair IT Now/De PC Makelaar verzoekt u tevens uw verzoek te verzegelen van een kopie van uw legitimatiebewijs, zodat Repair IT Now/De PC Makelaar uw identiteit kan controleren en kan achterhalen of de persoonsgegevens aan u toebehoren. Belangrijk hierbij is dat u de pasfoto en het BSN-nummer op uw legitimatiebewijs afplakt, zodat voornoemde gegevens niet zichtbaar zijn voor Repair IT Now/De PC Makelaar. Repair IT Now/De PC Makelaar zal de kopie van het legitimatiebewijs direct vernietigen zodra zij u heeft kunnen identificeren.

De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging. Wanneer de betrokkene zijn verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene anderszins verzoekt.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg geeft aan het verzoek van de betrokkene, deelt hij deze laatste onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek mee waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven, en informeert hij hem over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep bij de rechter in te stellen.

9.5 Klachten aan toezichthoudende autoriteiten

Repair IT Now/De PC Makelaar neemt uw voorbehouden en rechten zeer serieus. Als u echter van mening bent dat wij uw klachten c.q. voorbehouden niet naar behoren hebben afgehandeld, verzoeken wij u dit bij ons te melden. Voorts heeft u het recht hier een klacht over in te dienen bij de verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteiten, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 10 – Links naar andere websites
De internetpagina’s van Repair IT Now/De PC Makelaar bevatten links naar andere websites. Repair IT Now/De PC Makelaar is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Repair IT Now/De PC Makelaar vallen.

Artikel 11 – Cookies
Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers en de dienstverlening te verbeteren, verzamelen en analyseren wij informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Wij analyseren deze gegevens ten behoeve van trends en statistieken. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internet technologie die geen personen identificeren en slechts computers herkennen. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het u gemakkelijk te maken op de website van Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van Repair IT Now/De PC Makelaar. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.

Artikel 11 – Wijziging privacy beleid
Repair IT Now/De PC Makelaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient derhalve aanbeveling om dit privacy statement geregeld c.q. periodiek te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit privacy statement, verzoeken wij u contact op te nemen met Repair IT Now/De PC Makelaar.

Versie, 24 mei 2018